ඉතාමත් අලංකාර ප්‍රධාන ගේට්ටු පියන් දෙකක්

For sale by sujeewa 3 Dec 9:32 pmWeligama, Matara

Rs 65,000

Negotiable


දිග අඩි 15,
උස අඩි 6 තාප්පයට සවිකර පැත්ත සහ උස අඩි 7 පියන් ඵකතුවන පැත්ත,
පියන් දෙක සහිත ඉතා සවිමත් ප්‍රධාන ගේට්ටුව විකිණීමට ඇත.


Condition:
Used
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0773672987

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad