ඉසුරු ජෝතිිිෂය සේවය

For sale by දයාරත්න එම් හේරත්14 Sep 10:22 pmBandarawela, Badulla


ස්වස්ථි සිද්ධම්
ඉසුරු ජෝතිිිෂය සේවය
බණ්ඩාරවෙල
ඔබ කල කිරී සිටින්නේ මේ නිසාද ?
x සතුට අහිමි වීම,
x නිවාස දෝෂ,
x විවාහ කටයුතු බාධා,
x විභාග වලට මුහුණ දීමේ බිය,
x දරු ඵල ගැටලූ,
x අසමගිකම්,
x ඉඩම් දේපල ගැටලූ,
x ඇස් වහ කට වහ,
x වාහන ආරක්ෂාව,

එසේ නම්,

වසර 30 කට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ ජෝතිිිෂය සේවා අත්දැකීම් හා පර්යේෂණ ඇසුරින් ජෝතිිිෂය විද්‍යානුකූලව , ඔබට ඇති ගැටලූ බාධක ඉවත් කර ජය,සතුට,වාසනාව උදාකර දීම සඳහා බල ගතු යන්ත‍ර සකස් කර දීම දැන් සිදු කරනු ලැබේ .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0572224562
  • 0775665113

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad