ඉංග්‍රීසි ලිපි පරිවර්තක

Posted by Private Poster22 Oct 8:32 amGalle, Galle

# තනතුර : ඉංග්‍රීසි ලිපි පරිවර්තක
=======================

සරල ඉංග්‍රීසි බසින් ඇති ලිපි ආකර්ෂණිය ලෙසින් (කියවීමට ආස හිතෙන) සිංහල බසට පරිවර්තනය කල හැකි කෙනෙකු අවශ්‍යයි. පරිවර්තනය කරන වචනයකට සත 40 බැගින් හෝ මාසික වේතනයක් කතා කර ගත හැක. ඉතාම නිදහස් රැකියාවක් වන අතර ඔබේ කැපවීම හා උනන්දුව මත වඩා ඉහල පඩි ලබා දිය හැක. දුර ගමනක් යාමට කැමති හැකියාව සහිත පුද්ගලයෙකු නම් මේ ඔබේ ජිවිතයේ වටිනාම අවස්ථාවක් විය හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 8,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Part time
Report this ad

Apply for this job

  • 0783638978

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad