ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව

For sale by Language Master11 Sep 12:28 pmGampaha, Gampaha

Rs 2,000

පාසල් සිසුන් (අවු16 ට වැඩි) , සාපෙළ / උසස් පෙළ නිමකල සිසුන්රැ / කියා අපේක්ෂකයින්/ රැකියා නියුක්තිකයන්/ වැඩිහිටියන් / ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා මුල සිට ඉතා සරලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සඳහාම සුවිශේෂ වූ පාඨමාලාවකි.

ආරම්භය - සැප්: 17, 2016
වෙලාව - සවස 3 - 6
ස්‌ථානය - "සිපෙල්කා", මොන්ටනා, ගම්පහ

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0778200092

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad