ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුලසිට සරලව.

For sale by S.T.K. Siriwardhana22 Oct 1:11 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 500

Negotiable


6 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ පාසල් ළමුන් සදහා .(සා/පෙළ හා උ/පෙළ ද අැතුලුව)
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදාානම් වන සිසුන් සදහා විශේෂ පංති.
‍රැකියාවල නියුතු අය සහ වැඩිහිටියන් සදහා තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති.
ගුරුවරුන් සදහා ද පංති පැවැත්වේ.
ඔබගේ දැනුම අනුව මුල සිට සරලව උගන්වනු ලැබේ.


Report this ad

Contact

  • 0774891665

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad