ඉන්ධන පිරවූම්හල් කළමනාකරු

Posted by Private Poster VERIFIED21 Oct 8:32 pmAmbalangoda, Galle

# තනතුර : ඉන්ධන පිරවූම්හල් කළමනාකරු
===============================

අම්බලන්ගොඩ ඉන්ධන පිරවූම්හලට මෑතකදී සේවයෙන් ඉවත්වූ යුධ හමුදා හෝ පොලිස් නිළධාරින් කළමනාකරණ තනතුර සදහා අවශ්‍යය කර ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773546630

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad