ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නිෂන්

Posted by Company Name Withheld VERIFIED 8 Nov 4:50 pmColombo 1, Colombo

# තනතුර - ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නිෂන්
==========================

කොළඹ පිහිටි ආයතනකට ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නිෂන් අය උවමනා කෙරේ.
ස්ථාවර ‍රැකියාවක් සමඟ ආකර්ශනිය වැ‍ටුප්.
රියදුරු බලපත්‍රය සහිතවීම අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777401233

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad