ඉලෙක්ට්‍රිකල් වයරින් සේවකයින්-ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Negombo | E-Advertiser MEMBER19 Sep 12:26 pmNegombo, Gampaha

# තනතුර - ඉලෙක්ට්‍රිකල් වයරින් සේවකයින් - ශ්‍රී ලංකා
======================================

අප මීගමුව ප්‍රධාන පරිගණක වෙළද, පරිඝනක අලුත්වැඩියාව ඇතුලු තොරතුරු තාක්ශණයට අදාල සේවාවන් සපයන සහ CCTV කැමරා සවි කිරීමේ ආයතනයට CCTV කැමරා සවිකිරීමට ඉලෙක්ට්‍රිකල් වයරින් දැනුම ඇති. පුහුණු සහ පුහුණුවීම් සදහා සේවකයින් බදවා ගනු ලැබේ.

# ප්‍රතිලාභ -

පුහුණු (අත්දැකීම ඇති ) වැටුප සාකච්චා කරගත හැක.
නුපුහුණු ආරම්බක වැටුප රු:12,500/-

වැටුප්
සාමාන්‍ය – 25000.00 +
පැමිණීම
ප්‍රවාහන
අතිරේක දීමනා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

පැමිණ විමසීම වඩා යෝග්‍යයි.

සුපර් යුනික් අයි ටි සොලුසන්ස්.
නො: 17, ද කෘස් පාර
මිගමුව

=======================================
We are looking for excellent candidates for electrical wiring and CCTV installation.
Vacancies available for trainees & qualified, for CCTV wiring and Computer Hardware at
"Super Unique IT Solutions" Negombo

Salary Unit LKR
Basic – 25000.00 +
Attendance Allowance
Travelling expenses
Bonus

Contact within 14 days.

Address: Super Unique IT Solutions
No: 17, De Croos Road,
Negombo.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
IT / Telecom
Job type:
Full time
Company website:
www.superuniqueit.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0777444844

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Negombo | E-Advertiser

Authorized ikman.lk agent in Negombo


Share this ad