ඉක්මණින් විකිණීමට

For sale by නුවන් 7 Oct 6:12 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 360,000

Negotiable


අනුරාධපුර නගරයට ආසන්නයේ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ස්වර්ණභූමි ඔප්පු සහිත ඉඩම ඉක්මණින් විකිණීමට...
ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සදහා සුදුසුයි..


Land type:
Commercial
Land size:
200.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0702960601

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad