ඉක්මනින් ඉඩමක් අවශ්‍යයි.

Wanted by Sudaraka16 Nov 11:09 amHomagama, Colombo


( හෝමාගම, කොට්ටාව, පිළියන්දල, කැස්බෑව, මහරගම, පන්නිපිටිය, බෝකුන්දර.) මේ අවටින් පර්;7ක් හෝ 8ක ඉඩමක් ලක්;12ක් හෝ 13නකට අවශ්‍යයි.
බැංකු ණය තිබිය යුතුයි.


Report this ad

Contact

  • 0711120808

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad