ඉදල් නිෂ්පාදන යන්ත්‍රය

For sale by C.K.K Arachchi12 Oct 4:35 pmMihintale, Anuradhapura

Rs 60,000

විනාඩි 3ක් වැනි සුලු කාලයකින් ඉදලක්
දැනට ලන්කාවේ ඇති එකම සහ ප්‍රථම නිර්මාණය
විදුලිය අවශ්‍ය නැ
දැන්ම අමතන්න


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0252050957
  • 0717980743

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad