ඉඩමි අවශ්‍යයි මහනුවර

Wanted by Golden Sky Advertising MEMBER 7 Oct 4:09 pmKandy, Kandy


ඉඩමි අවශ්‍යයි මධයම පළාත අක්රයක් හො ඉට වැඩි මහනුවර. මාතලේ . නුවරඑළිය


Report this ad

Contact

  • 0776157777
  • 0775516835

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Golden Sky Advertising

One of the Leading Firms in the Region


Share this ad