ඉඩම් / අත්තිවාරම් ගොඩකිරීමට පස් සැපයේ.

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau MEMBER31 Aug 10:07 amMatara, Matara

Rs 3,500

Negotiable


මාතර අවට ඉඩම් / අත්තිවාරම් ගොඩකිරීම සදහා බලපත්ත්‍ර සහිතව රතු අලුත් පස් සපයනු ලැබේ. මාතර අවට කියුබ් 03 රු : 3500 - 4000 අතර.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0778175261

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”


Share this ad