ගෘහ සේවිකා

Posted by Private Poster 7 Dec 1:22 pmPiliyandala, Colombo

# POSITION : ගෘහ සේවිකා
====================

# JOB ROLE :

ගෘහ සේවිකා - ගෙදර දොරේ වෑඩ කටයුතු සදහා උදව්වට.උදෙ අවිත් හවසට යාමට හො නතර වි සිටිමට
All daily routine work including cleaning the house and keeping tidy. Cooking and washing etc.

# HOW TO APPLY :

If you feel you are the right individual for the above job Please call us within 14 days for more details.

Click on ;Click to apply; To Receive The Phone number


Salary:
Rs 18,500 per month (Negotiable)
Industry:
Household Help
Job type:
Part time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777289954

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads