හොටෙල් කළමනාකරණ පාඨමාලාව

For sale by Summerset College VERIFIED 2 Sep 10:52 amMaharagama, Colombo

Rs 50,000

Negotiable


අවම සුදුසුකම් : 10 ශ්‍රේනීය දක්වා අධ්‍යාපනය හදාරා තිබීම හෝ සාමාන්‍ය පෙළ සදහා පෙනී
සිටීම
• වයස අවු: 16 න් ඉහල සිසුන්ට අයදුම් කළ හැක.
• මෙරට පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ
• අධ්‍යන කාලය මාස 6 ඉන් පසු පුහුණුව සදහා අනුයුක්ත කෙරේ.
• අධ්‍යන කාලයෙන් පසු රු. 250,000 ට වැඩි ඉපයීම් සහිත රැකියා අවස්ථා හෝ වෙනත් රටවලට
වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සදහා මාරු විය හැක.
• අධ්‍යන කාලය තුල රු. ලක්ෂයකට වැඩි ඉපයීම් සහිත අර්ධ කාලීන රැකියා අවස්ථා
• පාඨමාලා ගාස්තු කොටස් වශයෙන් ගෙවිය හැක, පළමු වාරිකය රු. 290,000 ක් පමණී.
• සෑම මසකම අධ්‍යන වාර ආරම්භ කෙරේ.
• සිංගප්පූරු රජයේ අනුමත පාසල් සදහා පමණක් අප සිසුන් යොමුකරනු ලැබේ
• ආරක්ෂාකාරී නවාතැන් පහසුකම් සහ පළමු මස නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ
• වීසා දින 14 න්, විසා ලැබුණු පසු පමණක් ගෙවීම් කරන්න
• 2010 වසරේ සිට මේ දක්වා සිංගප්පූරුව සදහා වැඩිම visa Approval ලබා ගත් එකම ආයතනය

Summerset College (Pvt) Ltd, 3rd Floor, DFCC Bank Building,135, High Level Road, Maharagama

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

 • 0703001003
 • 0115690290
 • 0712211811
 • 0713211811
 • 0773211811

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad