හොරණ නගරයට නුදුරුව අඩක් නිම කළ නිවස

For sale by kokila18 Nov 2:51 pmHorana, Kalutara

Rs 3,500,000

Negotiable


හොරණ නගරයට 5km නුදුරුව නිවස සහිත ඉඩම ජලය ,ව්දුලිය,පුලුල් මාර්ග ,නිරවුල් ඔප්පු මුදල් හදිසියට විකිණීමට .


Address:
උඩුව,හොරණ
Beds:
4
Baths:
1
House size:
1,600.0 sqft
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773366337

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad