හෝටල් රැකියා ඇබෑර්තු - කටාර්

Posted by Tinncks Asia (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 9:00 pmBattaramulla, Colombo

# තනතුර : හෝටල් රැකියා ඇබෑර්තු - කටාර්
=======================

කටාර් රාජ්‍යයේ හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම තනතුරු සඳහා ඇබෑර්තු විශාල සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත

# සුදුසුකම් :

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය විදේශ නියෝජිතයින් විසින් පවත්වනු ලබයි

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කාන්තා - පිරිමි (අවුරුදු 35 ට අඩු) වහාම අමතා වේලාවක්‌ වෙන් කරවා ගන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

සම්පූර්ණ ජීවදත්ත පත්‍රයක් / ගමන් බලපත්‍රයේ ජායා පිටපත් 2 ක් / පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ජායා රූප 2 ක් / සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයේ (පෝස් කාඩ් සයිස්) ජායා රුප 1 ක්/ සහතික පත්‍ර වල ජායා රූප පිටපත් රැගෙන පැමිනෙන්න

VACANCY - QATAR - HOTEL

NUMBER OF VACANCIES AVAILABLE IN QATAR HOTELS IN ALL POSITIONS

AN INTERVIEW WILL BE CONDUCTED BY FOREIGN OFFICIALS

BOTH MEN AND WOMEN WHO ARE FAMILIAR IN ENGLISH IS MOSTLY ENCOURAGED

AGE LIMIT IS BELOW 35

TO MAKE YOUR NAME REGISTERED EARLY CALL US IMMEDIATELY

PLEASE BE PRESENT WITH UPDATED CV / 2 COPIES OF PASSPORT DETAILS / 2 PASSPORT SIZE PHOTOS / 1 POSTCARD SIZE FULL PHOTO / COPIES OF YOUR ORIGINAL CERTIFICATES

TINNCKS ASIA PVT LTD
NO 251/2C, DEWMAN PALACE, KADUWELA ROAD, BATTARAMULLA


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Company website:
www.tinncksasia.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0773991995

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Tinncks Asia (Pvt) Ltd

Take a Step Forward


Share this ad

More ads from Tinncks Asia (Pvt) Ltd