හෝටල් අධ්‍යාපනය පාධ්මාලා

For sale by Asia Ceylon International School MEMBER24 Sep 3:48 pmColombo 6, Colombo

Rs 20,000

හෝටල් අධ්‍යාපනය පාධ්මාලා සඳහා විශේෂ පළපුරුද්දක් සහ නිපුනත්වයක් ඇති අපගේ ආයතතනය හා සම්බන්ද වී ඔබගේ ඉදිරි අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමට දැන් ඔබටත් අවස්ථාව අපගෙන්


Report this ad

Contact

  • 0776142618

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad