හෝමාගම පිටිපනින් ඉඩමක් අවශ්‍යයි.

Wanted by Rathnayake 6 Nov 9:57 pmHomagama, Colombo


හෝමාගම පිටිපන, 129 බස මාර්ගයට නුදුරුව පර්චස් 10 ත් 20 ත් අතර ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය කර තිබේ.
*** බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි ***


Report this ad

Contact

  • 0778781719

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad