හික්කඩුව අගනා නිවසක් විකිණීමට ඇත.

For sale by Sell Fast | Galle | Inforlink Computer MEMBER 3 Oct 1:40 pmGalle, Galle

Rs 9,100,000

Negotiable


ගාල්ල ප්‍රධාන පාරේ සිට ඇවන්ඩ්‍රා හෝටලය අසල ඇතුල් පාරේ පිහිටා ඇත.
මීටර් 300 ක් පමණ දුරකිනි.
ජල නලපහුසකම් වලින් සමන් විතවේ.
කෑම කාමරයකින් ද සමන්විත අංග සම්පුර්ණ නිවසකි.
සුන්දර පරිසරයකින් යුක්තය.
සංචාරක පරිසරකින් ද සමන් විත වේ.


Address:
පල්ලියගෙවත්ත, නාරිගම, හික්කඩුව.
Beds:
2
Baths:
1
House size:
2,500.0 sqft
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716530964
  • 0769397187
  • 0766301266

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Galle | Inforlink Computer

Authorized ikman.lk agent in Galle


Share this ad