හෙදියන් - ශ්‍රී ලoකා

Posted by සහන මෙඩි කෙයා - බටපොල20 Oct 10:53 amBatapola, Galle

# තනතුර - හෙදියන් - ශ්‍රී ලoකා
======================
අපගේ බටපොල සහන මෙඩි කෙයා ආයතනයට සහ රත්ගම රසායනාගාරයක් සදහා ඒ අවටින් හෙදියක් අවශ්‍යයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

සහන මෙඩි කෙයා
උඩුවිල හංදිය
බටපොල


Salary:
Rs 1 per month (Negotiable)
Industry:
Medical / Biotech
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0714046150

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads