හෝටල් ඡායාරෑපකරණය

For sale by KANDY ADVERTISING25 Oct 10:21 amPeradeniya, Kandy

Rs 5,000

හෝටල් අැතුලත හා පිටත ඡායාරෑපකරණය මූලික පැකේජය

අඩංගු දෑ (ෙමම දැන්වීමේ සදහන් මුදලට අැතුලත් දෑ)
- ඒක් දිනක ෙස්වය
- පැය 1 සිට 3 දක්වා උපරිම කාලයකට යටත්ව
- ඩිජිටල් ඒස් ඒල් අාර් කැමරාව සමගින් ඡායාරෑප ශිල්පියෙකුගේ ෙස්වය
- ෙනාමිලේ මහනුවර සංචාරක ෙවබ් අඩවියේ ලැයිස්තු ගතකිරීම සහ ෙෆ්ස්බුක් ප්‍රචාරය
- ඡායාරෑප 100ක් දක්වා ඩිජිටල් මාදිලියෙන් ලබා ෙද්... (අවශ්‍ය නම් ඩීවීඩී ගතකර ෙහා් ඔබගේ පරිගණකයට/ෙපන්ඩ්‍රයිව් ෙහා් මතක කාඩ්පත් වලට ලබාදිය හැක)
- සකස්කළ ඡායාරෑප 10ක් ෙනාමිලේ ලබා ෙද්

අමතරව පැකේජයට ඒක්කරගත හැකි අංග
- රාත්‍රී ඡායාරෑපකරණය (අාලෝකකරණය සහ සහය සදහා) ෙවනම අයකෙරෙයි
- මුද්‍රිත පිටපත් ලබා ෙදනු ෙනාලැබේ (අතිරේක ගාස්තු අය කිරීමට යටත්ව කැමැති අාකාරයට මුද්‍රණය කර දිය හැක)
- දුරස්ථ ගමනාන්ත සදහා අතිරේක ගාස්තු අයවිය හැක (ප්‍රධාන බස්මාර්ග වලින් පිටතනම් පමණක්)


Service type:
Media / Entertainment
Report this ad

Contact

  • 0772856741

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad