ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර

For sale by Plartinum Air Services (Pvt) Ltd MEMBER17 Oct 3:08 pmColombo 6, Colombo


අපගේ ආයතනය මගින් ඔබට දැන් ඉතා වටිනා අවස්ථාවක් දැන් උද වී ඇත.ඔබට අවශ්‍ය ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර තොරතුරු අපගේ ආයතනය හා සම්බන්ද වී ලබා ගත හැක


Service type:
Travel / Tourism
Report this ad

Contact

 • 0777788451
 • 0112585762
 • 0112585763
 • 0114542770
 • 0114542771

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Plartinum Air Services (Pvt) Ltd

Service is our Success


Share this ad