ගස් මිලදී ගනු ලැබේ

Wanted by ranga company ltd. 1 Sep 11:34 pmKegalle, Kegalle


ඔබගේ ඉඩමට පැමිණ ගස් මිලදී ගනු ලැබේ.
දැව කදන් සදහා , එනම් ලී මෝල් සදහා
වැඩිම මිලට ඔනීම ගස් වර්ගයක් මිලට ගනු ලැබේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0715818040

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad