ගෘහසේවිකාවන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER 2 Sep 9:24 amKadawatha, Gampaha

ගෘහසේවිකාවක් අවශ්‍ය යි

කඩවත මංකඩ පාරේ නිවසක අවුරුදු 80 ක් පමණ වයසැති මවක් බලා නිවසේ වැඩ කටයුතු කිරීමට ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි .

දින 14ක් ඇතුළත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Household Help
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772797197

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad