ගෘහ සේවිකා - ෂීශෙල්

Posted by Thaj Enterprises MEMBER30 Nov 10:17 pmNegombo, Gampaha

නිවසකට දරුවෙකු බලා ගැනීමට හා නිවසේ ඇති වැඩ කටයුතු කිරීම සදහා ගෘහ සේවිකාවක් සදහා රැකියා ඇබෑර්තූ ඇත.

# ප්‍රතිලාභ

නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.
* වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ.
* ඉහල වැටුපක් සහ පොකෙට් මනි ලබා දෙනු ලැබේ.

400 - 600 US Dollars 56,000 – 84,000 Sri lankan Rupees

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර සඳහා පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 5.00 කාලය තුළ අමතන්න.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

116/2 Colombo road, Negambo


Industry:
Household Help
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0314939388

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Thaj Enterprises

Professional recruitment Partner


Share this ad