ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster20 Oct 2:11 pmPanadura, Kalutara

# තනතුර - ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා
=======================

පානදුර පිහිටි අපගේ නිවසේ නැවතී සේවය කිරීම සදහා වයස අවු. 30 ත් 50 අතර අවංක ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍ය වී ඇත.
.
# අයදුම් කරන ආකාරය -

වැඩි විස්තර සදහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Household Help
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773147418

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads