ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED29 Nov 4:26 pmColombo 1, Colombo

# තනතුර : ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා
=======================

ගෙදර වැඩ කීර්‍ර්මට පලපුරුදු සේවීකාවක් අවශ්‍ය වී අෑත

# සුදුසුකම් :

වයස 40ට වඩා
බර වැඩ නැත, ඉයුම් පිහුම් සදහා අවශ්‍ය වේ
කිරිබත්ගොඩ අවටින් විශේෂයි

# ප්‍රතිලාභ :

ඉහල වැටුප්
සවස වැඩ නීම වී ගෙදර යා හැක
වැටුප් සාකඡිඡා කර ගත හැක

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 15,000 per month
Industry:
Household Help
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Private Poster to apply

0717971154

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads