ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED21 Nov 4:05 pmColombo 3, Colombo

# තනතුර : ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා
=======================
ලමයින් බලා ගැනීමට කාන්තාවක් අවශ්‍යයි

කොළඹ 7 පදිංචි පවුලක බබාලා දෙදෙනෙකු දිනපතා පෙරවරු. 10.30 ත් රාත්‍රී 7.00ත් අතර බලා ගැනීමට කරුණාවන්තකම සහ ඉවසීම ඇති, නිරෝගී අවු. 30-45 අතර, උසස්පෙළ සමත්, ලමයින් බලාගැනීමේ පලපුරුද්ද ඇති කාන්තාවක් වහාම අවශ්‍යයි. දරුවන්ට ඉගැන්වීමේ පලපුරුද්ද විශේෂ සුදුසු කමක් ලෙස සලකයි. ඉහල වැටුපක් ගෙවනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Household Help
Job type:
Other
Report this ad

Apply for this job

Call Private Poster to apply

0777796856

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads