ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster20 Nov 7:06 pmAngoda, Colombo

# තනතුර : ගෘහ සේවිකා
=================

ගෘහ සේවිකාවන් දෙදෙනෙකු (2ක්) සොයමු.

# සුදුසුකම් :

හොදට ආහාර පිසීමට හැකි,
නිවස පිරිසිදුව තබාගත හැකි,
දරුවන් සමග සුහද 2 නෙක් සොයමු.

# ප්‍රතිලාභ :

ඉදුම් හි‍ටුම් සහ කෑම නොමිලේ

මාසික වැ‍ටුප 18000/-
සෑම මාස 6 කට වරක් 1000/- වැඩිකිරීමක් කරනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඔබත් ඉහත සුදුසුකම් අයෙක් නම් දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

========================================

Looking for a (2 lady housemaids) to help look after children while also help with household chores.

No agencies or brokers.

Mid aged ladies preferred. ( age between 25-45).
18,000 per month. Food and accommodation provided.
every 6 months 1000/- increase


Salary:
Rs 18,000 per month
Industry:
Household Help
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0717256887

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads