ගෘහ සේවිකා - මාලදිවයින

Posted by Private Poster30 Aug 2:27 pmColombo 1, Colombo

ගෘහ සේවිකා - මාලදිවයින

මාලදිවයින පිහිටි නිවසකට දරුවෙකු බලා ගැනීමට හා නිවසේ ඇති වැඩ කටයුතු කිරීම සදහා ගෘහ සේවිකාවක් සදහා රැකියා ඇබෑර්තූ ඇත.

* යාමට සහ ඒමට ගුවන් ටිකට් පත නොමිලේ.
* ආහාර නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.
* වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ.
* Wi Fi පහසුකම් නොමිලේ.
* ඉහල වැටුපක් සහ පොකෙට් මනි ලබා දෙනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 5.00 කාලය තුළ අමතන්න.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

Baby Sitter Cum House Maid - Maldives

Vacancy available Baby Sitter and maid to work in the house,

* Free up & down ticket.
* Free food accommodation.
* Free medical facilities.
* Wi Fi facilities free of charge.
* Salary + pocket money, Salary $250

Call during 5.00 am to 8.00 pm for more details.

Apply Within 14 days via ikman.lk
Receive to Phone number Click on ;Click to apply;

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Work Overseas
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0775923612

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads