ගෘහ කොකී ඇබෑර්තු - ඩුබායි

Posted by Al Reem Labour Supply (pvt) Ltd VERIFIED30 Nov 8:33 pmRatmalana, Colombo

# තනතුර : ගෘහ කොකී ඇබෑර්තු (කාන්තා/පිරිමි) - ඩුබායි
========

Dubai රටේ සේවය සදහා
වැටුප රුපියල් 48000
නවාතැන් , වෛද්ය පහසුකම් , ආහාර , ප්රවාහන පහසුකම් ආයතනය විසින් ලබා දෙනු ඇත
යාමට සහ ඒමට ගුවන් ටිකට්පත් ආයතනය විසින් ලබා දෙනු ලැබේ
කොන්ත්රාත් කාලය වසර 2 ය්
අපගේ සේවය සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 2114 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

වැඩිදුර තොරතුරැ සදහා අමතන්න හෝ පැමිණ හමුවන්න.

Al Reem Labour Supply Pvt Ltd
No.375/1,1ST Floor,Galle Road ,Rathmalana Colombo.


Salary:
Rs 48,000 per month
Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Al Reem Labour Supply (pvt) Ltd

The way to a successful career path


Share this ad