ග්‍රැපික් ඩිසයිනර්

Posted by radvertising13 Oct 1:29 pmPolgahawela, Kurunegala

# තනතුර - ග්‍රැපික් ඩිසයිනර්
===================

පොල්ගහවෙල දැන්වීම් ප්‍රචාරන ආයතනයක ග්‍රැපික් ඩිසයිනර් තනතුර සදහා ඇබැර්තු ඇත‍.

# සුදුසුකම් -

අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත්.
රැකියා පළපුරැද්ද සහිත කාන්තා /පිරිමි දෙපාර්ශයටම අයදුම් කළ හැකිය.
ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි.

ඉහල වැටුප් සහිතය.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඔබගේ ජීව දත්ත සහිත අයදුම්පත දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා යොමු කරන්න.


Industry:
Design, Art / Photography
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad