ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් සේවකයින්

Posted by Sell Fast | Aradanas දැන්වීම් ආයතනයr MEMBER30 Aug 9:25 amHomagama, Colombo

හෝමාගම ,ගලවිලවත්ත,ආයතනයකට ටයිප්සෙටින් ග්රැෆික් ඩිසයිනින් දන්නා අයෙක් අවශ්‍යයි ...

දින 14ක් ඇතුළත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Design, Art / Photography
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0770276578

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad