ගොයම් සිටුවීමේ යංත්‍රයක් අවශ්‍යව ඇත

Wanted by udesh24 Sep 9:00 pmHingurakgoda, Polonnaruwa


ඉතමත් ඉක්මනින් ගොයම් සිටුවීමේ යන්ත්‍රයක් අවශ්‍යව ඇත. ඔබ ලග ඇතිනම් හැකි ඉක්මනින් අමතන්න.. හදිසියෙන් අවශ්‍යව ඇත.


Report this ad

Contact

  • 0724623847

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad