ගොයම් කපන මැෂිම

For sale by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER 2 Dec 4:23 pmBandaragama, Kalutara

Rs 400,000

Negotiable


ගොයම් කපන මැෂිම - Bandaragama

Yanmar-CA 180
ජපානයෙන් ආනයනය කල
ලංකාවේ පාවිච්චි කර නැත.
ජපන් පැය 690 ක් පමණි.

Imported from Japan
Not used in Sri Lanka
690 hours work time in Japan

Price – 4 lakhs (negotiable)


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0776189580
  • 0776047906

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad