ගෝමේද රිදි මූදු Natural Hesonite garnet

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER26 Sep 7:54 pmKandy, Kandy

Rs 4,850

Negotiable


Natural Hesonite Garnet ( ගෝමේද ) gem stones
Silver ( රිදි ) Gents Ring
More Designs Available to suit you budget
Island wide Delivery can be arranged
ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට කූරියර් සේවය මගින් බෙදාහැරීම සිදු කරයි
OPEN 7 DAYS A WEEK
The Designers Gem & Jewellery
97a Anniwatte Road Bahirawekande Kandy
600 meters from Puspadana Girls College kandy
Licenced By the Gem & Jewellery Authority

ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න

Viber/Whatsapp your designs to us

Find us on Facebook - https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery