ගෝමේද රිදි මූදු

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER20 Oct 2:25 pmKandy, Kandy

Rs 3,850

Negotiable


Natural Hesonite Garnet ( ගෝමේද ) Gemstone
Ladies Silver Ring More Designs Available
Gents Designs also Available

600 meters from Puspadana Girls College kandy
Licenced By the Gem & Jewellery Authority

ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න
The Designers Gem & Jewellery
97a, Anniwatte Road, Bahirawekande Kandy

OPEN 7 DAYS A WEEK

Find us on Facebook -https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery/

Find us on Google maps - https://goo.gl/maps/LnNBEBkgc2C2


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery