ගණිතය(6-11) කණ්ඩායම් පන්ති- රත්මළාන

For sale by Thilina Supun 9 Dec 8:13 amRatmalana, Colombo

Rs 800

6 වසර සිට 11 වසර දක්වා ගණිතය කණ්ඩායම් පන්ති දෙසැම්බර් 3 වැනිදා සිට ආරම්භ කෙරේ.පන්ති මෙහෙයවීම ජ'පුර විශ්වවිද්‍යාලයේ B.Sc(pst) උපාධිධාරියෙක් විසිනි.සරල පැහැදිලි කිරීම්,දිනපතා පුනරීක්ෂණය,මාසික පරීක්ෂණ හා සිසුන් කාලය කළමනාකරණයකින් යුතුව ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණදීමට හුරුකෙරේ.මාසික අයකිරීම් විදුරවි-රත්මළාන


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0712125634
  • 0775784967

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads