ගණිතය පන්ති ( 6 - 11 ශ්‍රේණි)

For sale by O. Hemantha De Silva 14 Dec 2:52 pmAthurugiriya, Colombo

Rs 1,500

6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය
වසර 22 කට වැඩි සේවා කාලයක් සහිත
ජාතික පාසල් ගුරුවරයෙක්
නිවසට පැමිණ උගන්වයි.
(තනි හෝ සිසුන් 2/3)
අතුරුගිරිය, මාලබේ, කඩුවෙල, හෝමාගම, කොට්ටාව අවට


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0728119210
  • 0702801515

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads