ගණිතය කුඩා කන්ඩායම් හෝ තනි පංති

For sale by kithulgala 1 Dec 5:52 pmHomagama, Colombo

Rs 1,000

අතුරුගිරිය, හෝමාගම, මහරගම, කොට්ටාව ආසන් ප්‍රෙද්ශවල නිවසට පැමිනේ,
කණ්ඩායම් පංති අතුරුගිරිය මෙගාසිටි සංකීර්ණය හා හෝමාගම, විස්වාසනීය හා පලපුරුදු පාසල් ගුරුවරයෙකි


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0718081010

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad