ගණිතය 6-11 ශ්රේණි සදහා

For sale by Amal Silva 1 Sep 9:15 amMaharagama, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


ගණිතය 6-11 ශ්රේණි සදහා උසස් ප්රතිඵල ලබාදෙන පාඨමාලාව

සුළුකිරීම් කෙටි ක්රම
නිරතුරුව කෙරෙන ඇගයීම්
විභාගයට මසකට පෙර නිර්දේශය අවසන් කිරීම
පැරණි ප්රශ්න පත්ර වලට පුහුනු කරවීම
පුහුණුව තුලින් විශිෂ්ඨ ප්ර ප්රථිඵල
මානසිකව පහල වැටී ඇති දරුවන් ට කෙරෙන මානසික උත්තේජනය
වසර 15ක පලපුරුදු දේශක ජයන්ත

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0770784057

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads