ගම්මිරිස් පැළ (Gammiris Plants)

For sale by Chandrawansha Handunpathirana 6 Sep 11:15 amWennappuwa, Puttalam

Rs 60

Negotiable


පොලිතින් බඳුන් ගත කරන ලද උසස් තත්වයේ ගම්මිරිස් පැළ විකිණීමට ඇත. (එකක් රු.60 බැගින්)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0314901180
  • 0713893907

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads