ගමිපහින් ජපන් යමු

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER11 Nov 4:34 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

2017 April intake admission
2002 වසර දී ආරමිභ කරන ලද අප ආයතනය මෙ වනවිට විශාල සිසුන් ප්‍රමානයකට ජපානයේ ඇති උසස් ගනයේ ජපන් භාෂා පුහුණූ පාසැල් සදහා ඇතුලත් වීමට අවස්තාව උදා කරදි ඇත.
2017 April කණ්ඩයම සදහා ඇතුලත් වීමට සීමිත සිසුන් ප්‍රමානයකට ඉඩ පහසු කම් පවතී.
ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් අදම අප අමතා ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගන්න'
+පාසැල් Shizuoka, Fukuoka Saga,Okinawa, Kobe, යන නගර වල පිහිටා ඇත.
සුදුසුකමි:
1) වසර 13 ක පාසැල් අධ්‍යාපණය අවසන් කර තිබීම ( උ. පෙළ දක්වා)
2) වයස 19 ත් 30 ත් අතර වීම.
3) JLPT or NAT N5 අත්‍යාවශ්‍ය නොවෙ ( සමත් සිසුන් හට සය මසක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුලත් විය හැක.)

Hurry Up & ENROL Now.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka