ගල්ලෙන් ඉඩමක් මිලදී ගෙනිමට සොයනු ලැබේ

Wanted by Suraj28 Aug 9:38 amGalle, Galle


අක්කර 5ට හෝ ආසන්න ප්‍රමාණයකින් යුත්, වගාවක් සහ පදින්චියට සුදුසු ඉඩමක් සොයනු ලැබේ.
ගාලු/මාතර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරින් පිහිටා තිබිය යුතුය
සවස 7න් පසු අමතන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0702171288

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad