ග්ලීඩිසිරියා දඩු

Wanted by Green Agro Farm-Kandy MEMBER12 Sep 11:20 pmPeradeniya, Kandy


ග්ලීඩිසිරියා දඩු උවමනාය
අඩි 8ක් උස සහිත වට අඩි ප්‍රමාණය අගල් 12 - 15 අතර ග්ලීඩිසිරියා දඩු විශාල ප්‍රමාණයක් උවමනාය. සැපඉය හැකි සැපයුම් කරුවන් අමතන්න.
ග්‍රීන් ඇග්රෝ ෆාර්ම් - ගන්නොරුව

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0702020209
  • 0813122962

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad