ගල් පතුරු (Point Gal)

For sale by Madhu10 Nov 6:26 amKurunegala, Kurunegala

Rs 160

Negotiable


සියලූම වර්ණ වලින් ලබාගත් හැක (කලු, දුඹුරු, කහ, සුදු පැහැයට හුරු වර්ණ වලින් )

සාමාන්‍ය ගල් පතුරු - රු. 160/- (වර්ග අඩියක්)

තාප්ප, ගේට්ටු හෝ බිත්ති සදහා ගල් අල්ලා දීමද සිදුකරන ලැබේ.

විශාල ප්‍රමාණයේ ඇනවුම් සදහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයිය හැක

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772834327

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad