ගිරිඋල්ල නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක්.

For sale by Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers MEMBER 9 Nov 6:34 pmGiriulla, Kurunegala

Rs 5,440,000

ගිරිඋල්ල නගරයට නුදුරින් මා ඔය අසබඩ පර්චස් 68 ක මනරම් ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.
උත්සව ශාලාවක් සදහා සුදුසු මනරම් පරිසරය.
මා ඔයාට මායිම්ව පිහිටා තිබීම.
කුරුණෑගල කොලබ 05 ප්රාධාන මාර්ගයට මීටර් 300 ක් පමණ නුදුරින් පිහිටීම.
Perches 1k 80,000/=
විමසීම් : J,A,D Jayakodi


Address:
මල්වාන වත්ත, ගිරිඋල්ල.
Land type:
Other
Land size:
68.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0372246813

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers

Authorized ikman.lk agent in Giriulla


Share this ad