ගිනුම්කරණ සේවා / බදු වාර්තා සැකසිම

For sale by DINESH VERIFIED 1 Sep 1:39 amDivulapitiya, Gampaha

Negotiable

Negotiable


ගිනුම්කරණ සේවාවන් සහා සියලූම බදු වාර්තා සැකසිම වගකිමක් සහිතව විශ්වාශනිය ලෙස සිදු කර දෙනු ලැබේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Financial / Legal
Report this ad

Contact

  • 0773717037

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads