ගිණුම් නිලධාරි (පිරිමි)

Posted by Sell Fast | Anuradhapura | Sathsara MEMBER23 Sep 11:20 amAnuradhapura, Anuradhapura

# තනතුර - ගිණුම් නිලධාරි (පිරිමි)
=======================

මෑතකදි ආරම්භ කරන ලද වීයාපාරයක් සදහා ගිණුම් කටයුතු ආයතන කටයුතු සම්බන්දව මනා පලපුරුද්දක් අති අයෙක් අවශ්යව ඈත.පුරුශ පක්ශයේ අයෙක්

බලාපොරොතු වාන ආතර වේටුප සාකාච්ච කර ගත හෑක

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0717394581

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Anuradhapura | Sathsara

Authorized ikman.lk agent in Anuradhapura


Share this ad